Metodologia proiectării peisagistice

Proiectarea peisagistică este un proces complex de analiză şi cercetare, de creaţie estetică şi tehnică , de planificare şi calculare tehnico-economică. Pentru obiectivele de interes public proiectarea se realizează în instituţii sau birouri de proiectare , conform unor metodologii şi unor norme privind conţinutul cadru al proiectelor, în baza Hotărârii Guvernului din 09.09.1996 publicată în Monitorul Oficial al României din 26.09.1996.

Succesiunea şi conţinutul fazelor de proiectare

Studiile şi lucrările pe care le implică proiectarea unui spaţiu verde se desfăşoară , ca şi în alte domenii de proiectare , în mai multe etape succesive , în care se întocmesc:

–         Studiul de prefezabilitate

–         Studiul de fezabilitate

–         Proiectul tehnic si caietul de sarcini.

Toate acestea sunt obligatorii pentru investiţiile publice.

Studiul de prefezabilitate

Reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care investitorul fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării spaţiului verde respectiv. În această etapă are o deosebită importanţă stabilirea programului ; alegerea şi definirea tipului de spaţiu verde  şi a destinaţiei acestuia, în funcţie de cerinţele colectivităţii sau ale beneficiarului şi în corelaţie cu caracteristicile generale ale terenului şi ale amplasamentului acestuia . Pornind de la identificarea necesităţilor , se apreciază natura şi cantitatea dotărilor şi amenajărilor necesare, mărimea sau capacitatea acestora. Evaluările de cost care se efectuează conduc la estimarea mărimii investiţiei ; în acest scop se recurge la norme , studii, reglementări şi la analiza unor realizări similare. Investitorul în funcţie de disponibilităţi , menţine reduce sau măreşte suma , şi în consecinţă , stabileşte nivelul de dotare şi echipare a viitoarei amenajări. Studiul de prefezabilitate se elaborează de către investitor ( dacă are competenţa necesară) sau de către o uinitate de proiectare , pe bază de contract de prestare servicii pentru realizarea investiţiei. Documentaţia trebuie să cuprindă :

Piese scrise :

–         Date generale – denumirea obiectivului, autorul studiului de prefezabilitate, investitorul , ordonatorul principal de credite, amplasamentul terenului , tema de proiectare, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei.

Evaluări

–         Valoarea estimativă a investiţiei, cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate, cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate , cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare în primele două etape ale proiectării, cheltuieli pentru organizarea licitaţiei ( instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, etc).

Date tehnice privind investiţia şi principalele cerinţe

–         Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului, caracteristicile principale ale terenului , dotările şi principalele lor caracteristici, unităţile şi modul de asigurare a acestora ( apă, canal, etc).

Finanţarea investiţiei – modul de asigurare

Piesele desenate:

–         Plan de amplasare în zonă ( 1:25.000 – 1: 5000)

–         Plan general ( 1: 5000 – 1: 1000, pentru terenurile mici 1: 500).

Studiul de prefezabilitate aprobat de investitor, în forma finală , cu piesele mnţionate mai sus, devine bază pentru următoarea etapă , studiul de fezabilitate. Acesta este atribuit de către investitor unui proiectant ( instituţiew sau birou de proiectare)  prin licitaţie publică, în urma selectării mai multor oferte . Criteriile principale sunt: competenţa profesională, costul proiectării şi termenele pentru lucrările de proiectare. Licitaţia se supune regulamentului aprobat prin H.G. 727/1993.

Autor Constantin Claudiu

Publicat 01.11.2011

Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu

Editura Ceres 2003.

 

 

Comments are closed.