Proiectarea peisageră – Studiul de fezabilitate (III)

Studiul de fezabilitate cuprinde următoarele piese :

  1. 1. Piesele scrise

A.Date generale :

-denumirea obiecivului de investiţii , proiectantul, ordonatorul principal de credite, investitorul.

-amplasamentul ( judeţ, localitate, stradă)

-tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei , avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.

-descrierea terenmului şi a cadrului general , prezentarea condiţiilor naturale, a aspectelor sociale ( eventual şi istorice), tehznice şi economice cu implicaţii în realizarea investiţiei.

B. Memoriu general ( expunerea şi justificarea soluţiilor generale propuse) şi memorii tehnice pe specialităţi  ( sistematizare veritcală, drumuri, construcţii, instalaţii, spaţii verzi).

C. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei ; total personal, din care personal de execuţie, locuri de muncă nou create.

D. Devizul general al investiţiei

E. Principalii indicatori tehnico economici, valoarea totală a investiţiei , eşalonarea pe ani, durata de realizare a investiţiei ( luni).

F. Finanţarea investiţiei ( indicarea sumelor pe surse de finanţare ).

G. Avize şi acorduri – conform legislaţiei în vigoare , avizul ordonatorului principal de credite, certificat de urbanism, avize pentru asigurarea utilităţilor ( energie electrică, apă, canal, etc) , pentru protecţia mediului şi a apelor, alte avize de specialitate, conform dispoziţiilor legale.

2. Piesele desenate

A. Plan de amplasare în zonă ( 1:5000).

B. Plan general de amenajare, la o scară convenabilă prezentării explicite a soluţiei : 1 : 500 pentru suprafeţele de până la 10 hectare, 1 : 1000 pentru suprafeţele între 10 şi 50 de hectare şi 1: 2000 pentru suprafeţele ce depăşesc 50 de hectare.

C. Planuri şi secţiuni pentru sistematizarea verticală, construcţii, vegetaţie.

D. Perspective.

Studiul de fezabilitate este supus pentru examinare şi aprobare unei comisii tehnice de specialitate şi investitorului  ( persoanei juridice achizitoare), în cazul mai multor variante se alege una, cu sau fără modificări. Lucrarea definitivă , în care au fost stabilite elementele şi soluţiile principale şi au fost obţinute toate avizele , acordurile şi aprobările pentru execuţie, conform prevederilor legale ( Legea Finanţelor publice nr. 72 /1996), constituie baza deschiderii finanţării.

Autor Constantin Claudiu
Publicat 05.11.2011
Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu
Editura Ceres 2003.

 

 

 

Comments are closed.