Proiectul tehnic în amenajările peisagere

În această etapă a proiectării se întocmeşte documentaţia scrisă şi desenată  pentru care se eliberează autorizaţia de construire şi pe baza căreia se deschide licitaţia pentru execuţia lucrării.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate aprobat şi trebuie să prezinte clar şi complet datele tehnice, tehnologice şi economice privind execuţia lucrării , astfel încât :

-investitorul să dispună de informaţii complete privind viitoarea amenajare,

– candidaţii la licitaţia pentru preluarea în execuţie a lucrării să poată elabora pe baza lui ofertele şi detaliile de execuţie în conformitate cu prevederile proiectului, propunând materiale şi soluţii tehnologice care conduc la o anumită ofertă de cost. Conţinutul proiectului tehnic este următorul:

A. Piese Scrise

1. Descrierile lucrărilor.

– prezentarea sitului ( amplasamentul şi caracterizarea terenului),

– modul de prezentare al proiectului  pe volume, broşuri, capitole,

– memoriile tehnice pe specialităţi ( drumuri, terasamente, construcţii, instalaţii spaţii verzi, etc).

– organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele , etc., căile de acces provizorii, sursele de apă şi energie electrică pentru organizarea de şantier şi definitive, protejarea materialelor din şantier şi a lucrărilor , curăţenia în şantier, serviciile sanitare.

– programul de execuţie a lucrărilor grafice de lucru, programul de recepţie,

– trasarea lucrărilor,

– măsurarea lucrărilor,

– relaţiile între contractant ( ofertant) , consultant şi investitor ( persoana juridică achizitoare).

2. Caietele de sarcini.

Se elaborează de către proiectant pe baza planşelor şi se grupează în broşuri distincte, pe specialităţi, pentru fiecare lucrare în parte. Caietele de sarcini prezintă dezvoltat elementele figurate în planşe , cu informaţii şi precizări complementare acestora. Se descriu modul de realizare a lucrărilor , ordinea de execuţie, natura şi caracteristicile materialelor necesare.

Împreună cu planşele , caietele de sarcini trebuie astfel concepute încât, pe pe baza lor, să se poată determina : cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor, forţa de muncă, materialele, şi dotarea necesară execuţiei.

Elaborarea lor se face pe baza planşelor şi a breviarelor de calcul, de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare. Forma de prezentare trebuie să fie clară, concisă şi sistematizată.

3. Listele cu cantităţile de lucrări.

– centralizatorul obiectelor( elementelor) componente ale amenajării,

-Centralizatorul categoriilor de lucrări pentru fiecare obiect,

-Listele cu cantităţile de lucrări comasate pe capitole de lucrări ( antemăsurători)

-Structura articolelor comasate pe capitole de lucrări,

-listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice pentru execuţie,

-specificaţiile tehnice.

4.Graficul de realizare a investiţiei publice.

 

Foto 1 – Amenajare de la World Gardening Cup , Japonia 2011 – Proiectant Lim in Chong

Foto 2 – Arhitect peisagist Lim in Chong, Malayesia, Premiul Cel mai bun design la World Cup Gardening 2011

Autor Constantin Claudiu
Publicat 07.11.2011
Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu
Editura Ceres 2003.

 

Comments are closed.